فقه الطب

درس خارج مسائل مستحدثه پزشکی استاد عندلیب همدانیصوت درس خارج فقه مسائل مستحدثه پزشکی استاد عندلیب همدانی در سال تحصیلی 1397-1398 به تفکیک هر جلسه:
صوت جلسه اول (1397/7/14)
اصول و قواعد اساسی در استنباط مسائل مستحدثه

صوت جلسه دوم (1397/7/21)

صوت جلسه سوم (1397/7/28)

صوت جلسه چهارم (1397/8/26) 

صوت جلسه پنجم (1397/9/3) معنای ضمان

صوت جلسه ششم (1397/9/17) معنای ضرر

صوت جلسه هفتم (1397/9/24) ضمانت پزشک؛ فرمایش صاحب جواهر

صوت جلسه هشتم (1397/10/15) فرمایش صاحب جواهر؛ تاثیر اذن و برائت در ضمانت

صوت جلسه نهم (1397/10/22) فرمایش صاحب جواهر؛ تاثیر اذن و برائت در ضمانت

صوت جلسه دهم (1397/10/29) جمع بندی بحث ضمانت پزشکی

صوت جلسه یازدهم (1397/11/6) اعتبار یا عدم اعتبار نظرات کارشناسی در پزشکی قانونی

صوت جلسه دوازدهم (1397/11/13) استناد به تحقیقات پزشک قانونی

صوت جلسه سیزدهم (1397/11/27) اعتماد به یافته های پزشکی قانونی، حکم کالبد شکافی، تحلیل موارد تزاحم

صوت

لینک دانلود اصلاح شد، در صورت بروز مشکل مجدد از قسمت «تماس با ما» ما را مطلع سازید.