بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

توحید از نگاه شیعه

توحید از نگاه شیعه

شیعه باید یگانه باور باشد و یگانه بین و یگانه پرست، یعنی اعتقاد و ایمان به هیچ هستی بخش و خالق و ربی غیر او نداشته باشد (= یگانه باور) و همه موجودات را آیه ونشانه او بداند نه مستقل و خودمختار ( یگانه بین) وعملا هم غیر از او هیچ موجودی را لایق پرستش ندا...