بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

چرا چاپلوسی و چرب زبانی؟!

چرا چاپلوسی و چرب زبانی؟!

چاپلوسان احساس حقارت و ذلت دارند و ارزش والای انسانیت را نادیده می گیرند ، آنان به جای خود اتکایی و تأکید بر داشته های خویش تنها راه رسیدن به مال و مقام و آمال و آرزوهای خود را تعریف و تمجید بیهوده از صاحبان قدرت و ثروت می پندارند.