بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

معیار ادب

معیار ادب

انسان با سرشت پاک خود بین زیبایی و زشتی فرق می گذارد، و زیبا را از هر کس زیبا می بیند و زشت را زشت ، بنابر این نباید اگر گفتار و رفتار زشت از دیگران سرزد زشت بشمرم و موضع گیری کنم،ولی اگر از خودم یا اطرافیانم یا هم مسلکانم صورت گرفت تقبیح نکنم ...