بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

تجربه ها و خاطرات(5)؛ مباحثه

تجربه ها و خاطرات(5)؛ مباحثه

در مباحثه چه در سطح و چه خارج بهترین روش این است که بیان درس را هر روز بین خود تقسیم کنند و هر کدام بخشی از مطالب را به تناوب بیان کنند. نه اینکه هر روز یک نفر عهده دار گفتن باشد، و بقیه مستمع باشند و یا حداکثر اشکال یا سؤالی را مطرح کنند ...