بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

سه قیاس باطل

سه قیاس باطل

گروهی نگاه عمیق ندارند و زیبای اصیل را با زیبای عارضی قیاس می کنند، اینان ممکن است افرادی که ویژگی های زیبایی هم دارند را با کسانی که تجسم همه زیباییها هستند قیاس کرده و یکسان ببینند ...