بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

خطا پذیری فهم دینی

خطا پذیری فهم دینی

در دنیای پزشکی مطالبی هست که مورد پذیرش همه متخصصین و صاحب نظران پزشکی است و برخی مطالب هست که دیدگاه همه پزشکان نیست ، روشن است که در صورت نخست می توان آن مطلب علمی را به همه طبیبان نسبت داد ولی در صورت دوم نمی توان نظریه ای را به همگان منتسب کرد ...