بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

عصمت و علم نبوی

عصمت و علم نبوی

اگر قرآن کریم آن حضرت را اسوه حسنه معرفی کرده و اگر پیروی از او را مطلقا واجب کرده است، با توجه به این علم عظیم و این عصمت بی نظیر است