بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

سید ابن طاووس

سید ابن طاووس

خنانی بس ناروا در بارۀ عالم بزرگ، سیدالسالکین و المراقبین، ذوالحسبین، جناب علی بن موسی بن جعفر معروف به سید بن طاووس قدس الله روحه پخش شده است، من فعلا قصد ورود مفصل در این مورد را ندارم، فقط به چند نمونه از سخنان اعلام طائفه که همگی روحیۀ ضد تصوف داشت...