بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

زبان حال در مرثیه سرایی

زبان حال در مرثیه سرایی

گاهی دروغ های بزرگی را از کمپانی صادرات دروغ می شنویم‌ که وقتی به آنها اعتراض می شود بهانه می آورند و می گویند این زبانحال است!! در حالی که فهم مخاطب این است که گوینده تاریخ می گوید نه زبان حال...