بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

خلق و خوی نبوی

خلق و خوی نبوی

خدای«عظیم» در قرآن «عظیم» نه تنها علم و دانش نبوی را «عظیم» نامیده، بلکه خلق و خوی او را نیز«عظیم» می شمرد، اخلاق والا و زیبای آن حضرت در زندگی خانوادگی و اجتماعی سرمشق هر فرد مسلمان ،خانواده دینی و مجتمع اسلامی است ..