بسم الله الرحمن الرحیم آخرین مطالب وبسایت:

مومن، مسلم، مهاجر

مومن، مسلم، مهاجر

ایمان مومن امری درونی است که جلوه های برونی دارد، عبادت، اطاعت، اخلاق نیکو و....واژه هایی هستند که هر یک به نحوی حکایتگر درجه ی ایمان و باورهای انسان هستند، از روایت فوق ارتباط محکم «مومن» را با «امین» می فهمیم، این یعنی در قاموس مومن واژه ی خیانت جای...