الرحمان الرحیم

در باره فرق بین رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه سخن بسیار گفته اند، شاید بتوان گفت :

هرجا نگاه به تعمیم رحمت باشد رحمت ، رحمت رحمانیه است و هر جا جنبه اختصاصی و ویژه در نظر باشد رحمت رحمت رحیمیه است.

مثلا در اصل خلقت عالم این آفرینش مظهر رحمت رحمانیه است، چرا که به همگان فیض وجود را بخشیده است، ولی اگر نظر به عظمت انسان در این آفرینش باشد رحمت رحیمیه است

حال در میان انسانها اگر بخواهیم قیاس کنیم آفرینش همه انسانها مظهر رحمت رحمانیه است و آفرینش رسول رحمت مظهر رحمت رحیمیه است.

وقتی برای انسان ها کتاب و پیامبر فرستاده می شود این رحمت رحمانیه و هدایت عامه است، ولی آنجا که بحث توفیق است و هدایت خاصه ، رحمت رحیمیه است.

رزق و روزی همه موجودات در اثر رحمت رحمانیه است و روزی ویژه ای که نتیجه تقوی است ، نشان از رحمت رحیمیه حق دارد

قرآن کریم از یک نظر جلوه رحمت رحمانیه است (هدی للناس) و از دیدگاه دیگر جلوه رحمت رحیمیه است (هدی للمتقین)

اینکه خداوند متعال رحمتش بر غضبش غلبه دارد رحمت رحمانیه است و اینکه نسبت به مؤمن در دنیا و آخرت عنایت ویژه دارد رحمت رحیمیه است و لذا شفاعت مظهر رحیمیت اوست.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...