خارج فقه 1398-1399

درس خارج فقه التعامل استاد عندلیب همدانی

صوت ها و تقریرات درس خارج فقه التعامل استاد عندلیب همدانی در سال تحصیلی 1398-1399 به تفکیک هر جلسه:

تقریر جلسه اول (1398/7/1) قاعده تقیه

صوت جلسه اول (1398/7/1)

تقریر جلسه دوم (1398/7/2) 

صوت جلسه دوم (1398/7/2) قاعده تقیه

تقریر جلسه سوم( 1398/7/6) قاعده تقیه

صوت جلسه سوم (1398/7/6)

تقریر جلسه چهارم (1398/7/7) قاعده تقیه

صوت جلسه چهارم ( 1398/7/7)

تقریر جلسه پنجم (1398/7/8) قاعده تقیه

صوت جلسه پنجم (1398/7/8)

تقریر جلسه ششم (198/7/9) قاعده تقیه، بررسی رساله تقیه شیخ انصاری

صوت جلسه ششم (1398/7/9)

تقریر جلسه هفتم (1398/7/15) بررسی رساله تقیه شیخ انصاری

صوت جلسه هفتم (1398/7/15)

تقریر جلسه هشتم (1398/7/16) 

صوت جلسه هشتم (1398/7/16)

تقریر جلسه نهم (1398/8/11) بررسی روایات تقیه

صوت جلسه نهم (1398/8/11)

ت