خارج اصول 1398-1399

درس خارج اصول استاد عندلیب همدانیصوت ها و تقریرات درس خارج اصول استاد عندلیب همدانی در سال تحصیلی 1398-1399 به تفکیک هر جلسه:

تقریر جلسه اول (1398/7/1) ادله حجیت خبر واحد؛ ادله حجیت مطلق ظنون؛ انسداد

صوت جلسه اول (1398/7/1)

تقریر جلسه دوم (1398/7/2) انسداد

صوت جلسه دوم (1398/7/2)

تقریر جلسه سوم (1398/7/6) انسداد؛ تبیین نظر شیخ انصاری

صوت جلسه سوم (1398/7/6)

تقریر جلسه چهارم (1398/7/7) تبیین نظر شیخ انصاری

صوت جلسه چهارم (1398/7/7)

تقریر جلسه پنجم (1398/7/8) تبیین نظر شیخ انصاری در مساله انسداد

صوت جلسه پنجم (1398/7/8)

تقریر جلسه ششم (1398/7/9) تببین نظر شیخ انصاری در مساله انسداد

صوت جلسه ششم (1398/7/9)

تقریر جلسه هفتم (1398/7/15) بیان نظر مختار؛ مقدمات نظریه مختار

صوت جلسه هفتم (1398/7/15)

تقریر جلسه هشتم (1398/7/16)

صوت جلسه هشتم (1398/7/16)

تقریر جلسه نهم (1398/8/11) تببین مسلک استنباط اضطراری

صوت جلسه نهم (1398/8/11)

ت