خارج اصول 1397_1398

صوت ها و تقریرات درس خارج اصول استاد عندلیب همدانیصوت ها و تقریرات درس خارج اصول استاد عندلیب همدانی در سال تحصیلی 1397-1398 به تفکیک هر جلسه:
تقریر جلسه اول (1397/7/7)

صوت جلسه اول (1397/7/7)

تقریر جلسه دوم (1397/7/8)

صوت جلسه دوم (1397/7/8)

تقریر جلسه سوم (1397/7/9)

صوت جلسه سوم (1397/7/9)

تقریر جلسه چهارم (1397/7/10)

صوت جلسه چهارم (1397/7/10)

تقریر جلسه پنجم (1397/7/14)

صوت جلسه پنجم (1397/7/14)

تقریر جلسه ششم (1397/7/15)

صوت جلسه ششم (1397/7/15)

تقریر جلسه هفتم (1397/7/16)

صوت جلسه هفتم (1397/7/16)

تقریر جلسه هشتم (1397/7/17)

صوت جلسه هشتم (1397/7/17)

تقریر جلسه نهم (1397/7/21)

صوت جلسه نهم (1397/7/21)

تقریر جلسه دهم (1397/7/22)

صوت جلسه دهم (1397/7/22)

تقریر جلسه یازدهم (1397/7/23)

صوت جلسه یازدهم (1397/7/23)

تقریر جلسه دوازدهم (1397/7/24)

صوت جلسه دوازدهم (1397/7/24)

تقریر جلسه سیزدهم (1397/7/28)

صوت جلسه سیزدهم (1397/7/28)

تقریر جلسه چهاردهم (1397/7/29)

صوت جلسه چهاردهم (1397/7/29)

تقریر جلسه پانزدهم (1397/8/20)

صوت جلسه پانزدهم (1397/8/20)

تقریر جلسه شانزدهم (1397/8/21)

صوت جلسه شانزدهم (1397/8/21)

تقریر جلسه هفدهم (1397/8/22) حجیت خبر واحد؛ ادله مانعین؛ آیات ناهیه از عمل به ظن؛ نقد و بررسی فرمایش آقای سیستانی

صوت جلسه هفدهم (1397/8/22)

تقریر جلسه هجدهم (1397/8/26)

صوت جلسه هجدهم (1397/8/26)

تقریر جلسۀ نوزدهم (1397/8/27) ادله مانعین؛ پاسخ های مرحوم آخوند

صوت جلسه نوزدهم (1397/8/27)

تقریر جلسه بیستم (1397/8/28)

صوت جلسه بیستم (1397/8/28)

تقریر جلسه بیست و یکم (1397/8/29) نقد فرمایش آخوند

صوت جلسه بیست و یکم (1397/8/29)

تقریر جلسه بیست و دوم (1397/9/5) جمع بندی، فرمایش مرحوم حائری، شروع بحث در آیه نبأ و ادله مثبتین

صوت جلسه بیست و دوم (1397/9/5)

تقریر جلسه بیست و سوم (1397/9/6) آیه نبأ، نقد و بررسی فرمایش آیت الله سیستانی

صوت جلسه بیست و سوم (1397/9/6)

تقریر جلسه بیست و چهارم (1397/9/10) دلالت آیه نبأ، مفهوم شرط؛ نقد و بررسی کلام آیت الله سیستانی

صوت جلسه بیست و چهارم (1397/9/10)

تقریر جلسه بیست و پنجم (1397/9/11) مفهوم شرط، مفهوم وصف، نقد و بررسی کلام آیت الله سیستانی

صوت جلسه بیست و پنجم (1397/9/11)

تقریر جلسه بیست و ششم (1397/9/12) مفهوم وصف، نقد و بررسی کلام آیت الله سیستانی

صوت جلسه بیست و ششم (1397/9/12)

تقریر جلسه بیست و هفتم (1397/9/13) مفهوم تعلیل، بررسی کلام مرحوم سید یزدی و آیت الله شبیری زنجانی

صوت جلسه بیست و هفتم (1397/9/13)

تقریر جلسه بیست و هشتم (1397/9/17) آیه نباء، بیان مختار در مفهوم شرط، وصف و تعلیل

صوت جلسه بیست و هشتم (1397/9/17) 

تقریر جلسه بیست و نهم (1397/9/18) تعارض تعلیل با مفهوم وصف و شرط، بیان و نقد فرمایش مرحوم نائینی

صوت جلسه بیست و نهم (1397/9/18)

تقریر جلسه سی ام (1397/9/19) بیان و نقد نظرات اصولیین در تعارض تعلیل با مفهوم

صوت جلسه سی ام (1397/9/19)

تقریر جلسه سی و یکم (1397/9/20) بررسی فرمایش محقق نائینی

صوت جلسه سی و یکم (1397/9/20)

تقریر جلسه سی و دوم (1397/9/24) فرمایش محقق عراقی، توضیحات آیت الله سیستانی

صوت جلسه سی و دوم (1397/9/24)

تقریر جلسه سی و سوم (1397/9/25) فرمایش محقق عراقی

صوت جلسه سی و سوم (1397/9/25)

تقریر جلسه سی و چهارم (1397/9/26) نقد فرمایش آیت الله وحید

صوت جلسه سی و چهارم (1397/9/26)

تقریر جلسه سی و پنجم (1397/10/1) سنجش مفهوم با تعلیل

صوت جلسه سی و پنجم (1397/10/1) صوت این جلسه موجود نیست.

تقریر جلسه سی و ششم (1397/10/2) تبیین نهایی

صوت جلسه سی و ششم (1397/10/2)

تقریر جلسه سی و هفتم (1397/10/3) آیه نفر

صوت جلسه سی و هفتم (1397/10/3)

تقریر جلسه سی و هشتم (1397/10/4) ادله مثبتین؛ تفسیر آیه نفر

صوت جلسه سی و هشتم (1397/10/4)

تقریر جلسه سی و نهم (1397/10/8) اشکال شیخ اعظم؛ پاسخ مصباح الاصول؛ نقد آیت الله سیستانی

صوت جلسه سی و نهم (1397/10/8) 

تقریر جلسه چهلم (1397/10/9) بررسی دلالت آیه نفر بر مدعی

صوت جلسه چهلم (1397/10/9)

تقریر جلسه چهل و یکم (1397/10/10) معنای کلمه "لَعَّلَ"

صوت جلسه چهل و یکم (1397/10/10)

تقریر جلسه چهل و دوم (1397/10/11) معنای آیه نفر

صوت جلسه چهل و دوم (1397/10/11)

تقریر جلسه چهل و سوم (1397/10/15) نظر آیت الله سیستانی

صوت جلسه چهل و سوم (1397/10/15)

تقریر جلسه چهل و چهارم (1397/10/16) بررسی ادله حجیت خبر واحد؛ قرآن کریم و خبر واحد

صوت جلسه چهل و چهارم (1397/10/16)

تقریر جلسه چهل و پنجم (1397/10/17) ادله حجیت خبر واحد؛ اجماع؛ فرمایش شیخ طوسی در عدة الاصول

صوت جلسه چهل و پنجم (1397/10/17)

تقریر جلسه چهل و ششم (1397/10/18) تبیین و توضیح فرمایش شیخ طوسی

صوت جلسه چهل و ششم (1397/10/18)

تقریر جلسه چهل و هفتم (1397/10/22) تبیین و توضیح فرمایش شیخ طوسی

صوت جلسه چهل و هفتم (1397/10/22)

تقریر جلسه چهل و هشتم (1397/10/23) تبیین و توضیح فرمایش شیخنا الطوسی

صوت جلسه چهل و هشتم (1397/10/23)

تقریر جلسه چهل و نهم (1397/10/24) تبیین و توضیح فرمایش شیخنا الطوسی

صوت جلسه چهل و نهم (1397/10/24)

تقریر جلسه پنجاهم (1397/10/25) تبیین و توضیح فرمایش شیخنا الطوسی

صوت جلسه پنجاهم (1397/10/25)

تقریر جلسه پنجاه و یکم (1397/11/6) ادله حجیت خبر واحد؛ 3. سیره متشرعه؛ کلام شیخ طوسی و سید مرتضی؛ فرمایش آیت الله سیستانی

صوت جلسه پنجاه و یکم (1397/11/6)

تقریر جلسه پنجاه و دوم (1397/11/7) بررسی فرمایش آیت الله سیستانی؛ مقایسه کلام شیخ طوسی  و سید مرتضی

صوت جلسه پنجاه و دوم (1397/11/7)

تقریر جلسه پنجاه و سوم (1397/11/8) داوری بین سید مرتضی و شیخ طوسی؛ اقسام قرینه در سنجش روایات

صوت جلسه پنجاه و سوم (1397/11/8)

تقریر جلسه پنجاه و چهارم (1397/11/9) تبیینی نو از فرمایش شیخنا الطوسی در عده؛ ادعای تواتر معنوی روایات بر حجیت خبر واحد

صوت جلسه پنجاه و چهارم (1397/11/9)

تقریر جلسه پنجاه و پنجم (1397/11/13) بررسی ادله روایی بر حجیت خبر واحد؛ فرمایش آیت الله سیستانی

صوت جلسه پنجاه و پنجم (1397/11/13)

تقریر جلسه پنجاه و ششم (1397/11/14) نقد فرمایش آیت الله سیستانی

صوت جلسه پنجاه و ششم (1397/11/14)

تقریر جلسه پنجاه و هفتم (1397/11/15) بررسی ادله روایی بر حجیت خبر واحد

صوت جلسه پنجاه و هفتم (1397/11/15) 

تقریر جلسه پنجاه و هشتم (1397/11/16) بررسی طوائف روایات

صوت جلسه پنجاه و هشتم (1397/11/16)

تقریر جلسه پنجاه و نهم (1397/11/28) ادامه ادله روایی؛ اقسام تواتر 

صوت جلسه پنجاه و نهم (1397/11/28)

تقریر جلسه شصتم (1397/11/29) اقسام تواتر؛ بررسی کلام مرحوم آخوند در تواتر اجمالی

صوت جلسه شصتم (1397/11/29)

تقریر جلسه شصت و یکم (1397/11/30) تواتر و اقسام آن؛ فرمایش مرحوم صدر

صوت جلسه شصت و یکم (1397/11/30)

تقریر جلسه شصت و دوم (1397/12/5) فرمایش مرحوم صدر

صوت جلسه شصت و دوم (1397/12/5) 

تقریر جلسه شصت و سوم (1397/12/6) دلالت روایات؛ فرمایش مرحوم صدر

صوت جلسه شصت و سوم (1397/12/6)

تقریر جلسه شصت و چهارم (1397/12/7)


دریافت مجموعه تقریرات اصول سال تحصیلی 1397 - 1398

لینک دانلود اطلاح شد، در صورت بروز مشکل مجدد از قسمت «تماس با ما» ما را مطلع سازید.