فقه التعامل 1397_1398

تقریرات و صوت های درس خارج فقه التعامل استاد عندلیب همدانی

صوت ها و تقریرات درس خارج فقه التعامل استاد عندلیب همدانی در سال تحصیلی 1397-1398 به تفکیک هر جلسه:

تقریر جلسه اول (1397/7/7)

صوت جلسه اول (1397/7/7)

تقریر جلسه دوم (1397/7/8)

صوت جلسه دوم (1397/7/8)

تقریر جلسه سوم (1397/7/9)

صوت جلسه سوم (1397/7/9)

تقریر جلسه چهارم (1397/7/10)

صوت جلسه چهارم (1397/7/10)

تقریر جلسه پنجم (1397/7/14)

صوت جلسه پنجم (1397/7/14)

تقریر جلسه ششم (1397/7/15)

صوت جلسه ششم (1397/7/15)

تقریر جلسه هفتم (1397/7/16)

صوت جلسه هفتم (1397/7/16)

تقریر جلسه هشتم (1397/717)

صوت جلسه هشتم (1397/7/17)

تقریر جلسه نهم (1397/7/21)

صوت جلسه نهم (1397/7/21)

تقریر جلسه دهم (1397/7/22)

صوت جلسه دهم (1397/7/22)

تقریر جلسه یازدهم (1397/7/23)

صوت جلسه یازدهم (1397/7/23)

تقریر جلسه دوازدهم (1397/7/24)

صوت جلسه دوازدهم (1397/7/24)

تقریر جلسه سیزدهم (1397/7/28)

صوت جلسه سیزدهم (1397/7/28)

تقریر جلسه چهاردهم (1397/7/29)

صوت جلسه چهاردهم (1397/7/29)

تقریر جلسه پانزدهم (1397/8/20)

صوت جلسه پانزدهم (1397/8/20)

تقریر جلسه شانزدهم (1397/8/21)

صوت جلسه شانزدهم (1397/8/21)

تقریر جلسه هفدهم (1397/8/22) معیار شناسی اخوت دینی؛ نقد و بررسی فرمایش آیت الله وحید

صوت جلسه هفدهم (1397/8/22)

تقریر جلسه هجدهم (1397/8/26)

صوت جلسه هجدهم (1397/8/26)

تقریر جلسه نوزدهم (1397/8/27)

صوت جلسه نوزدهم (1397/8/27)

تقریر جلسه بیستم (1397/8/28)معیارهای قرآنی اخوت

صوت جلسه بیستم (1397/8/28)

تقریر جلسه بیست و یکم (1397/8/29) معیار های قرآنی اخوت

صوت جلسه بیست و یکم (1397/8/29)

تقریر جلسه بیست و دوم (1397/9/5) معیارهای قرآنی اخوت

صوت جلسه بیست و دوم (1397/9/5)

تقریر جلسه بیست و سوم (1397/9/6) معیارهای قرآنی اخوت

صوت جلسه بیست و سوم (1397/9/6)

تقریر جلسه بیست و چهارم (1397/9/10) بررسی روایات لعن، حب و بغض لله

صوت جلسه بیست و چهارم (1397/9/10)

تقریر جلسه بیست و پنجم (1397/9/11) روایات اخوت

صوت جلسه بیست و پنجم (1397/9/11)

تقریر جلسه بیست و ششم (1397/9/12) روایات اخوت

صوت جلسه بیست و ششم (1397/9/12)

تقریر جلسه بیست و هفتم (1397/9/13) روایات اخوت

صوت جلسه بیست و هفتم (1397/9/13)

تقریر جلسه بیست و هشتم (1397/9/17) روایت اخوت

صوت جلسه بیست و هشتم (1397/9/17)

تقریر جلسه بیست و نهم (1397/9/18) اصول اخوت دینی، اصل کرامت، آیۀ 70 اسراء

صوت جلسه بیست و نهم (1397/9/18)

تقریر جلسه سی ام (1397/9/19) کرامت انسانی، ادله و آثار

صوت جلسه سی ام (1397/9/19) 

تقریر جلسه سی و یکم (1397/9/20) التعایش و التشاعر سلمی

صوت جلسه سی و یکم (1397/9/20)

تقریر جلسه سی و دوم (1397/9/24) جمع بندی و نتیجه گیری

صوت جلسه سی و دوم (1397/9/24)

تقریر جلسه سی و سوم (1397/9/25) جمع بندی و نتیجه گیری

صوت جلسه سی و سوم (1397/9/25)

تقریر جلسه سی و چهارم (1397/9/26) جمع بندی؛ غیبت غیر شیعه

صوت جلسه سی و چهارم (1397/9/26)

تقریر جلسه سی و پنجم (1397/10/1) غیبت غیر شیعه اثنی عشریه؛ کلام صاحب جواهر

صوت جلسه سی و پنجم (1397/10/1)

تقریر جلسه سی و ششم (1397/10/2) تعریف غیبت؛ کلام شهید ثانی، تبین و نقد فرمایش آیت الله وحید در مستثنیات غیبت

صوت جلسه سی و ششم (1397/10/2)

تقریر جلسه سی و هفتم (1397/10/3) کلام شیخ اعظم، محقق خویی و آیت الله تبریزی

صوت جلسه سی و هفتم (1397/10/3)

تقریر جلسه سی و هشتم (1397/10/4) آراء فقهاء

صوت جلسه سی و هشتم (1397/10/4)

تقریر جلسه سی و نهم (1397/10/8) نظر مرحوم موسس حائری؛ بیان مرحوم محقق اردبیلی؛ اشکال مفتاح الکرامة

صوت جلسه سی و نهم (1397/10/8) 

تقریر جلسه چهلم (1397/10/9) جمع بندی و بیان نظر استاد

صوت جلسه چهلم (1397/10/9)

تقریر جلسه چهل و یکم (1397/10/10) حکم ورود غیر مسلمانان به مساجد؛ بررسی کلمات علمای عامه؛ نقد فرمایش شیخ طوسی و صاحب جواهر

صوت جلسه چهل و یکم (1397/10/10)

تقریر جلسه چهل و دوم (1397/10/11) بررسی کلمات فقها

صوت جلسه چهل و دوم (1397/10/11)

تقریر جلسه چهل و سوم (1397/10/15) بررسی کلمات فقها

صوت جلسه چهل و سوم (139710/15)

تقریر جلسه چهل و چهارم (1397/10/16) تحلیل ادله مانعین؛ جمع بندی و بیان نظر 

صوت جلسه چهل و چهارم (1397/10/16)

تقریر جلسه چهل و پنجم (1397/10/17) حکم نماز در مساجد مخالفین و معابد غیر اهل کتاب

صوت جلسه چهل و پنجم ( 1397/10/17)

تقریر جلسه چهل و ششم (1397/10/18) بررسی کلام صاحب جواهر

صوت جلسه چهل و ششم (1397/10/18)

تقریر جلسه چهل و هفتم (1397/10/22) بررسی کلام صاحب جواهر

صوت جلسه چهل و هفتم (1397/10/22)

تقریر جلسه چهل و هشتم (1397/10/23) بررسی کلام صاحب جواهر

صوت جلسه چهل و هشتم (1397/10/23)

تقریر جلسه چهل و نهم (1397/10/24) بررسی کلام صاحب جواهر

صوت جلسه چهل و نهم (1397/10/24)

تقریر جلسه پنجاهم (1397/10/26) ادامه فرمایش صاحب جواهر؛ بررسی آیات و روایات مسجد

صوت جلسه پنجاهم (1397/10/26)

تقریر جلسه پنجاه و یکم (1397/11/6) جمع بندی و بیان نظر در جواز اقامه صلاة فی مساجد المخالفین؛ جواز اقامة الصلاة فی معابد غیر المسلمین؛ کلام صاحب جواهر؛ بررسی روایات

صوت جلسه پنجاه و یکم (1397/11/6)

تقریر جلسه پنجاه و دوم (1397/11/7) لزوم یا عدم لزوم استیذان از غیر مسلمین؛ بررسی فرمایش صاحب جواهر

صوت جلسه پنجاه و دوم (1397/11/7)

تقریر جلسه پنجاه و سوم (1397/11/8) نماز در معابد اهل کتاب؛ حکم تنجیس این معابد

صوت جلسه پنجاه و سوم (1397/11/8)

تقریر جلسه پنجاه و چهارم (1397/11/9) احترام این معابد، نظر صاحب جواهر و صاحب عروة

صوت جلسه پنجاه و چهارم (1397/11/9)

تقریر جلسه پنجاه و پنجم (1397/11/13) حکم نماز در آتشکده؛ نظر صاحب جواهر 

صوت جلسه پنجاه و پنجم (1397/11/13)

تقریر جلسه پنجاه و ششم (1397/11/14) فرمایش صاحب جواهر 

صوت جلسه پنجاه و ششم (1397/11/14)

تقریر جلسه پنجاه و هفتم (1397/11/15) فرمایش صاحب جواهر 

صوت جلسه پنجاه و هفتم (1397/11/15)

تقریر جلسه پنجاه و هشتم (1397/11/16) بررسی کلام صاحب جواهر ؛ بیان نظر مختار؛ حکم نماز در بیوت مجوس

صوت جلسه پنجاه و هشتم (1397/11/16)

تقریر جلسه پنجاه و نهم (1397/11/28) حکم معابد مخروبه اهل کتاب؛ فرمایش صاحب جواهر

صوت جلسه پنجاه و نهم (1397/11/28)

تقریر جلسه شصتم (1397/11/29) بررسی فرمایش صاحب جواهر

صوت جلسه شصتم (1397/11/29)

تقریر جلسه شصت و یکم (1397/11/30) بررسی فرمایش صاحب جواهر

صوت جلسه شصت و یکم (1397/11/30)

تقریر جلسه شصت و دوم (1397/12/5) بررسی فرمایش صاحب جواهر

صوت جلسه شصت و دوم (1397/12/5)

تقریر جلسه شصت و سوم (1397/12/6) بررسی فرمایشی صاحب جواهر و جمع بندی

صوت جلسه شصت و سوم (1397/12/6)

تقریر جلسه شصت و چهارم (1397/12/7) نماز در جماعت مخالفین؛ قاعده تقیه

صوت جلسه شصت و چهارم (1397/12/7)

تقریر

لینک دانلود اصلاح شد، در صورت بروز مشکل مجدد از قسمت «تماس با ما» ما را مطلع سازید.